มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์เบื้องต้น" (Electronic Government Procurement : e-GP) รุ่นที่ 2

ประชุม/อบรม/สัมมนา ฮิต: 140

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์เบื้องต้น" (Electronic Government Procurement : e-GP) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,500 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์เบื้องต้น e-GP รุ่นที่ 2.pdf

พิมพ์