มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "AUN-QA implementation and Gap Analysis" การจัดการศึกษามุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "AUN-QA implementation and Gap Analysis" การจัดการศึกษามุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : โครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA implementation and Gap Analysisฯฯ.pdf


พิมพ์