งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและสถาบัน จำนวน 2 หลักสูตร

        งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและสถาบัน จำนวน 2 หลักสูตร

  1. รุ่นที่ 1 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท
  2. รุ่นที่ 2 สำหรับผู้มีประสบการณ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท

คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศผู้มีสิทธิ์อบรมภาายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและสถาบัน จำนวน 2 หลักสูตร.pdf


พิมพ์