ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การบริหารหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์"

        ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การบริหารหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์" ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ห้องพรหมโยธี อาคาร 19 ทั้งนี้หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ทำบันทึกชี้แจงต่ออธิการบดี

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์.pdf


พิมพ์