มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึุกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

        ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึุกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึุกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน.pdf


พิมพ์