คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมลุ่มลึกการพัฒนาผลงานวิชาการ

        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมลุ่มลึกการพัฒนาผลงานวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุษบา ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ อาคารพรหมโยธี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ และ รองศาสตราจารย์พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศ เป็นวิทยากร


พิมพ์