บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์โครงการ Leadership Development Program

        ด้วย ด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สํานักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดจัดให้มี โครงการ "Leadership Development Program" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นําให้กับนิสิตนักศึกษาและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับ สถาบันการศึกษา ซึ่งในปี 2563 กําหนดจัด จํานวน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน ดังนี้

รุ่นที่ 53 วันที่ 12 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี
รุ่นที่ 54 วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี

        ในการนี้ ทางสํานักฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โดยผู้ที่สมัครฯ ต้องเป็นผู้ที่ทํากิจกรรมของ คณะ/ชมรม/สโมสร/ชุมนุมต่าง ๆ และกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2, 3 ของทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะทําการ สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการฯ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ที่ผ่านการ คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ตลอด 3 วัน 2 คืน

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : โครงการ Leadership Development Program.pdf


พิมพ์