มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Game Builder for the 21 Century World: เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 2

        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Game Builder for the 21 Century World: เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับผู้เข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2563 

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : โครงการอบรมเรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey.pdf


พิมพ์