สํานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี 2563

        ด้วยสํานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี 2563 สามารถดูรายละเอียดโครงการฝึกอบรมต่างๆ ได้ที่ https://www.stou.ac.th/Offices/Oce/training/ หรือจากเอกสารแนบด้านล่างนี้

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มสธ. - โครงการอบรม ปี 2563.pdf


พิมพ์