มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 หลักสูตร

        กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

  1. การพัฒนาเครื่องมือและประยุกต์ใช้งานข้อมูลภาคสนามอย่างมืออาชีพ (Smart Survey)
  2. การพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิด (LEAFLET for WEB MAP)
  3. การใช้งานโปรแกรม QGIS
  4. การพัฒนาแอปพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศบนสมาร์ทโฟน

        ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเนื้อหาแต่ละหลักสูตรจากเอกสารแนบ หรือทางเว็บไซต์ http://www3.cgistln.nu.ac.th/training/ 

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จำนวน 4 หลักสูตร.pdf


พิมพ์