มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดทำความรู้รายบุคคล" (Individual KM Plan) และการประยุกต์ใช้ ICT ในการสื่อสารความรู้ในการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนาบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ [Workshop on IKM & ICT Coac

        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดทำความรู้รายบุคคล" (Individual KM Plan) และการประยุกต์ใช้ ICT ในการสื่อสารความรู้ในการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนาบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ [Workshop on IKM & ICT Coaching] ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต_IKM_ICT.pdf


พิมพ์