สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Human Subject Protection : Research Ethics in Vulnerable populations

        สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Human Subject Protection : Research Ethics in Vulnerable populations ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้อง BSc4 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถลงทะเยยียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://gg.gg/L56ub

  ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต_IKM_ICT.pdf


พิมพ์