โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 9

        ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2564 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยลัยสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำแผนยุทธศาสตร์เบื้องตันเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรและใช้เป็นทิศทางในการนำองค์กร ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่าน OR Code หรือ ส่งแบบตอบรับผู้ข้าร่วมอบรม (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) ทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภยในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

    ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ.pdf


พิมพ์