ประชาสัมพันธ์ และชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี

        ด้วยอุทยานสิ่งแวดล้อนานาชาติสิรินธร มีที่ตั้งอยู่ในค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี บริหารจัดการโดย มูลนิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นศูนย์เรียนรู้และปลุกจิตสำนึในค้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ โดยมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ อาทิ นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ระบบบำบัดน้ำเสีย แหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม ซึ่งเป็นบำชายเลนที่สมเด็จพระกนิษฐริราชจ้า กรมสมเด็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกไว้เมื่อปี พ.ศ.2537 จนกระทั่งมีภาพอุดมสมบูรณ์และสวยงามในปัจจุบัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ อุทยานสิ่แวดล้อมนานาชาติสิรินธร ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่องค์กร หรือหน่วยงานต่งๆ ที่สนใจได้เข้ามาใช้บริการด้วย อาทิ บ้านพัก สถานที่จัดประชุมสัมมนา การประกอบเลี้ยงอาหารและการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CS) อีกด้วย

        อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำในจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งขอแนะนำร้านอาหารที่ขึ้นชื่อในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชบุรี เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้วย

    ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์ และชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร.pdf

 


พิมพ์