สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2564

ด้วยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2564 โดยมีการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสมรรถะที่จำเป็นต่อการบริหารองค์กร โดยมีคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับมืออาชีพ เป็นผู้ถ่ายท่อดความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

    ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ม.ธรรมศาสตร์ - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2564.pdf

</div

พิมพ์