สถาบันคลังสมองของชาติ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบ แนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance" รุ่น 4

        สถาบันคลังสมองของชาติ ได้กำหนดจัดหลักสูตร "การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance" รุ่น 4 ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ขึ้น สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ คณะ/ ส่วนงาน และกรรมการที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามเป้าประสงค์ และเพื่อให้ทุกคนทุกระดับมีความตระหนักในการเตรียมพร้อมรับมือในด้านความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในนาคต โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ จำนวน 20 ท่าน ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท ท่าน (ไม่รวมที่พัก) สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

     ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทางฯ.pdf

</div

พิมพ์