สำนักงาน ก.พ.ร. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม จำนวน 3 หลักสูตร

         สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร "Agile Organization Management สู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน" ศึกษาอบรมวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
2. หลักสูตร "Al for Management สู่การพัฒนาองค์กรอัจฉริยะยุคใหม่" ศึกษาอบรมวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
3. หลักสูตร "การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล (Enterprise Architecture Enables Digital Innovation)" ศึกษาอบรมวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

     ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : สำนักงาน ก.พ.ร. ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาอบรม จำนวน 3 หลักสูตร.pdf

</div

พิมพ์