มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE)

        ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกระดับการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome Based Education (OBE) ที่แต่ละหลักสูตรกำหนดไว้ โดยการจัดอบรมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลทั่วไป อบรมระหว่างวันที่ 12 กรกฏาคม - 30 สิงหาคม 2564 และประเภทหลักสูตร อบรมระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 4 ตุลาคม 2564

        ในการนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญขวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกระดับการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในสถาบันของท่านเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับประเภทบุคคลทั่วไป ท่านละ 1000 บาท และประเภทหลักสูตร หลักสูตรละ 10000 บาท (จำนวน 3-5 คน ต่อหลักสูตร) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://eila psu.ac.th

     ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ OBE.pdf

</div

พิมพ์