คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาแผนบูรณาการวิจัยฯ และการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญขเ้าร่วมกิจกรรม

  1. กิจกรรมการพัฒนาแผนบูรณาการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562
  2. กิจกรรมการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยและนำเสนอบทความวิจัย จัดในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมบุษบา ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ


พิมพ์