วิทยาลัยสันติพล ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสันติพล

วิทยาลัยสันติพล ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสันติพล ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้มรา www.scaj.stu.ac.th หรือ https://www.tci-thaijo.org/index.php/scaj


พิมพ์