มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยฯ ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เข้าร่วมประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เข้าร่วมประชุมวิชาการ


พิมพ์