มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยฯ ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เข้าร่วมประชุมวิชาการ

ข่าววิจัย ฮิต: 143

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เข้าร่วมประชุมวิชาการ

พิมพ์