มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562 เรื่อง งานวิจัยและงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562 เรื่อง งานวิจัยและงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม ในวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ.สมุทรปราการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.dru.ac.th


พิมพ์