มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายทางวิชาการ การเขียนตำราเพื่อให้ได้มาตรฐานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ และการบรรยายทางวิชาการ เรื่องการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายทางวิชาการ การเขียนตำราเพื่อให้ได้มาตรฐานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ และการบรรยายทางวิชาการเรื่อง การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ


พิมพ์