มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/


พิมพ์