มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง นวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้าแข็งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

        มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง นวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้าแข็งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.cpu.ac.th


พิมพ์