คณะวิทยาการจัดการ มรภ.วไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน

        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท สามารถดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่ http://fms.vru.ac.th


พิมพ์