สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13

        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผ่านทางระบบลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอทางเว็บไซต์ https://www2.rbru.ac.th/org/research/regis_research/index.php ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562


พิมพ์