สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติ “ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7 ประจําปี 2563 “เครือข่ายพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําสู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมี่สนใจ ส่งบทความเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดประชุม รูปแบบบทความ และการส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://stb.nstru.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7.pdf


พิมพ์