ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ รุ่นที่ 3/2562

        ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ รุ่นที่ 3/2562 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน? ชัั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ค่าลงทะเบียนท่านละ 600 บาท แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://tinyurl.com/bio3-2019

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ม.มหิดล - โครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์.pdf


พิมพ์