สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “TRANSLATION, Education AND TECHNOLOGY”

        สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY" ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการบูรณาการในเชิงนวัตกรรม ด้านภาษา การศึกษา และเทคโนโลยี เข้ากันกับวิชา ด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่าย ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและที่ผู้สนใจ โดยมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการใน รูปแบบการบรรยาย นั้น

        ในการนี้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ นานาชาติและนําเสนอบทความวิจัย ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ http://www.pit.ac.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน - ประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ TRANSLATION, Education AND TECHNOLOGY.pdf


พิมพ์