มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับบทความฉบับเต็ม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ที่ http://conference.research.lru.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6.pdf


พิมพ์