มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียด และรูปแบบการจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.dpu.ac.th/caiconf2020

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2.pdf


พิมพ์