มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอมอบวารสารและประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอมอบวารสารและประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในลักษณะบทความวิชาการ และบทความวิจัย มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม) และขอเชิญชวนบุคลากร นักวิชาการ และผู้สนใจส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับต่อไป สามารถศึกษารายละเอียดและหลักเกณฑ์การเสนอบทความและรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/research/index.php

ดาวน์โหลด

  1. วารสาร Volumn 4 No.1 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2562
  2. BSRU ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

พิมพ์