คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2020"

        ด้วยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2020"
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mangtconference9.in.th/

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มร.พช. - การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2.pdf


พิมพ์