มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 "มุ่งหน้าก้าวไกล พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม" ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยสามารถส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ www.psunc.trang.psu.ac.th

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563.pdf


พิมพ์