คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10

        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับสถาบันเครือข่ายคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10 ซึ่งกําหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และ นิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการ เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ซึ่งทาง คณะวิทยาการจัดการ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านในการพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการ

        ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จึงขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรในสังกัดของท่าน หรือนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการ สัมมนาครั้งนี้ โดยมีกําหนดการต่างๆ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ นอกจากนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.smartssociety.com

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10.pdf


พิมพ์