คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายทางวิชาการและวิจัย ประจำปี 2563

        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายทางวิชาการและวิจัย ประจำปี 2563 เรื่อง แนวทางการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการด้วยงานวิจัยและผลงาน วิชาการรับใช้สังคม : ทําอย่างไรให้ชุมชนได้ประโยชน์และนักวิจัยได้ผลงาน ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัมมนาเครือข่ายทางวิชาการและวิจัย ประจำปี 2563.pdf


พิมพ์