เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ขอเชิญส่งผลงานและร่วมงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 12

        ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน กําหนดจัดงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายสหกิจ ศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 12 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแต่ละสถาบันได้แสดง ผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อคัดเลือกผลงานนักศึกษา เข้าร่วมประกวดระดับชาติในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมนี้มีการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นของนักศึกษาใน 2 ประเภท ประกอบด้วย

 1. การประกวดผลงานภาคบรรยาย แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ
  1.1 โครงงานหรืองานประจําด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
  1.2 โครงงานหรืองานประจําด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น
  1.3 นวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น
  1.4 สหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
  (สถาบันสามารถส่งได้ประเภทละไม่เกิน 1 ชิ้นงานในแต่ละด้าน)
 2. การประกวดผลงานภาคโปสเตอร์ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ
  2.1 
  โครงงานหรืองานประจําด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
  2.2 โครงงานหรืองานประจําด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น
  (สถาบันสามารถส่งได้ไม่เกิน 3 ชิ้นงานในแต่ละด้าน)

        ทั้งนี้ทางสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอความกรุณาคณะประสานกับหลักสูตรส่งผลงาน นักศึกษาประกวดในงานสหกิจศึกษาสัมพันธ์ โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน(ตามเอกสารแนบ) มาที่ว่าที่ ร.ต.หญิงขวัญชนก ชุมศรี สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ม.วลัยลักษณ์ - งานวันสหกิจศึกษาฯ.pdf


พิมพ์