คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3

        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3  ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์วัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม_งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3.pdf


พิมพ์