วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประชาสัมพันธ์วารสารและขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพัมฑ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้

        วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประชาสัมพันธ์วารสารและขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพัมฑ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้

  ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประชาสัมพันธ์วารสารและขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพัมฑ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้.pdf


พิมพ์