คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

        คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาสัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

        วันที่ 2 ธันวาคม 2563 โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทยในบริบทของความปกติใหม่"

        วันที่ 3 ธันวาคม 2563 การประชุมวิชาการ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

        โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน หากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 และเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวครบถ้วน จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

  ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : โครงการสัมมนาวิชการและประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์.pdf


พิมพ์