มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย "GE TALK: GE Online สไตล์ High-End" ในหัวข้อ "การจัดการเรียนแบบบูรณาการสร้างสรรค์ สตีมศึกษา (STEAM Education)" และ "แนะนำรายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน "Circular Lifestyle for the 21: Century"" ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.15-12.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีอาจารย์ ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี รองคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการเสวนาทางวิชาการ

  ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : โครงการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย.pdf


พิมพ์