มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย

        ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยา ป่าไม้ประเทศไทย ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ "การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 (Thai forest Ecological Research Network Conference, T-FERN #10)" ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องสโลป อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย การค้นคว้าด้านนิเวศวิทยา ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการอันจักมีผลอย่างมากต่อการศึกษาคันคว้าวิจัย การอนุรักษ์ทรัพยากร และการพัฒนาประเทศบนฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท สามารถส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย โปรดส่งแบบตอบรับพร้อมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Fullpaper และสำหรับผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ โปรดส่งแบบตอบรับพร้อมบทคัดย่อ (Abstact) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://phrae.mju.ac.th/t-fern/ 

  ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย.pdf


พิมพ์