การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยกับการนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด- 19 (Research and Social Innovations in the Post COVID-19 Era)

        ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน และสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยกับการนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด- 19 (Research and Social Innovations in the Post COVID-19 Era) ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference2021.tsu.ac.th

  ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564.pdf


พิมพ์