บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานการสร้างความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

        หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 - 29 มกราคม 2564 และสถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น โดยสามารถศึกษารายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/

    ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานการสร้างความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ฯ.pdf


พิมพ์