มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่เป็นวารสารกลุ่มที่ 3 เพื่อเป็นสื่อกลางในการร่วมเผยแพร่ผลงานบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนประสบการณ์และผลงานชิงวิชาการระหว่างสถาบัน โดยมีกำหนดการออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) กำหนดระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และกำหนดระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

        ในการนี้ คณะมนุษยศสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา ร่วมส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพรในวรสารประจำปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (คือนมกราคม -มิถุนายน 2564) หากบทความใดผ่านการพิจรณาจากกองบรรณาธิการจะได้รับค่าสนับสนุนผลงาน จำนวน 1000 บาท ต่อ 1 เรื่อง ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่นเว็ปไซต์ http://huso.vru.ac.th

    ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.pdf


พิมพ์