คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม้โจ้ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ 2564

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม้โจ้ จะจัดงานประชุมระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2 (การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัย และรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และโนโลยีที่ได้จากการศึกษาและวิจัย เป็นการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา นักวิชาการในภาครัฐ และเอกชน เป็นการเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการให้กับคณาจารย์จากสถบันการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐละเอกชนสื่อมวลชน นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปที่สนใจ

ในการนี้ คณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงนประชุมวิชการระดับชาติ ประจำปี 2564 ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนจำนวน 500 บาท โดยสามารถลงทะเบียน Onlne ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sciencebase.mju.ac.th/csti2021/

    ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม้โจ้ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ 2564.pdf

 


พิมพ์