มติที่ประชุมคุณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564

        ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณงินรายได้เพื่อสมทบกองทุนอุดหนุนวิจัยฯ ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยจัดสรรงบประมาณผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนานั้น ซึ่งทางคณะวิทยาการได้รับงบประมาณสนับสนุนสำหรับกองทุนวิจัย เป็นจำนวนเงิน 145000 ทางคณะวิทยาการจัดการจึงได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยระดับหน่วยงน ในวันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 โดยมีมติที่ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการเบิกจ่ายในเงินกองทุนวิจัยตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ 

    ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มติที่ประชุมคุณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564.pdf

 


พิมพ์