ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการทุนวิจัย ระดับคณะ ปีงบประมาณ 2564

        ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสมทบกองทุนอุดหนุนวิจัยฯ ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยจัดสรรงบประมาณผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนานั้น ทางคณะวิทยาการจัดการจึงได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยระดับหน่วยงาน โดยมีมติที่ประชุม สนับสนุนทุนวิจัยแก่ คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดาร โดยมีนักศึกษาเข้ามาเป็นนักวิจัยร่วม จำนวน 5 ทุน ทุนละ 15000 บาท โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

  1. คณาจารย์สามารถยื่นแบบข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Project) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที QR Code หรือ ที่ลิ้งค์ https://shorturl.asia/xok5W
  2. กำหนดให้งานวิจัย 1 เรื่อง มีผู้ดำเนินงานวิจัย ไม่เกิน 4 คน โดยงานวิจัยต้องมีนักศึกษาเข้าร่วมงานวิจัย 1-2 คน
  3. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังคณะวิทยาการจัดการในรูปแบบไฟล์ PDF ฝ่ายงานบริการวิชาการและงานวิจัย นางสาวกนกวรรณ เจียะรัตน์ (นักวิชาการศึกษา) E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

    ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการทุนวิจัย ระดับคณะ ปีงบประมาณ 2564.pdf

 


พิมพ์